Public Meeting Invite

Dear Eritrean Brothers and Sisters. The commuttee of Eritrean Unity for Justice UK is holding a public meeting on the 3rd Dec 2017.

The meeting will be held at 
Hargrave Community Hall,
Hargrave Road
London N19 5SP  

Date: 03 Dec  2017
Time: 14:00 - 18:00 be on time

 ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፣ ንዕለት 3 ታሕሳስ 2017 ኣብ ከተማ ሎንዶን ሕዝባዊ  ኣኼባ ከተካይድ እያ። 

                                   ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን ኣሓትናን ኣሕዋትናን፥ ንዕለት 3 ታሕሳስ 2017 ኣብ ከተማ ሎንዶን ሕዝባዊ
                                    ኣኼባ ክነካይድ ስለዝኾንና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። 
 
                                    እዚ ኣኼባ`ዚ ናይቲ ዝሓለፈ ኣኼባታት መቐጸልታ ወይ`ውን ሥሩዕ ኣኼባ ኾይኑ፥ ህልው ኩነታት ሕዝቢ ኤርትራን
                                    ዝጽበዩና ዘለዉ ብድሆታትን ኣልዒሉ ክዝቲ ኢዩ። እዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተራእየ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎን ኣብ
                                     ወጻኢ ሃገራት ተበቲኑ ዘሎን ሕዝብና ብሓደ መንፈስ ተላዒሉ፡ ሃረርታ ልቡን ተስፋኡን፡ ብሓንሳብ ይገልጸሉ ኣብዘሎ እዋን፥ ከመይ ጌርና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም እነሳግሮን፡ ናብ ጥቕሚ ሕዝብና ከም እነውዕሎን ክንማኸር ኢና። ኩሉሳዕ፡ ብሕግን ብፍትሕን ብማዕርነትን ተመሪሕና፥ ሕዝቢ ኤርትራ ካብዚ ዘለዎ ስቓይን ብርሰትን መታን ክድሕን፡ ንሓዋሩ ድማ ከቢሩን ተኸባቢሩን ብናጽነት ኣስተርሕዩ ምእንቲ ክነብር፡ ንሕዝብና ዝሓይሽ ኣየናይ መገዲ ከምዝኾነ ክንዝትየሉ ኢና። ከመይ ጌርና ብሓደ ተጠሪፍና ከም እንሠርሕ ብዕምቀት ተዛሪብና፡ ንሕዝብና ዝጠቅም ቁምነገር ሒዝና ክንወጽእ ድማ ተስፋ ንገብር።
ይቕጽል
Music Centre
Help Eritrean Unity for Justice
Donate
Kidnaped in their own Country
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
 10. Managing Director​​
​​
Related Links
Assenna.com
Erena.org
Togoruba.org
Asmarino.com
Awate.com
Snitna.com​​
​​
Missing Eritreans

ጋዜጣዊ መግለጺ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ - ዓባይ ብሪጣንያ ብዛዕባ ህጹጽ መጸዋዕታ `ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ።

                                   ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ሃገርና፥ “ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ” ​​
                                   ዜውጽእዎ፥ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ዘተኮረ ህጹጽ መጸዋዕታ ኩላትና ርኢናዮ ኣለና። ንኹላትና ኤርትራውያን ወኪሉ
                                   ብዓለምለኻዊ ደረጃ ዝነጥፍ ኣካል ንኽፍጠር እጃምና ከነበርክት ከምዝኾንና ደጋጊምና ገሊጽና ኔርና ኢና። እዚ
                                   ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ ኣውጺኦምዎ ዘለዉ ህጹጽ መጸዋዕታ ድማ፥
                                   ነቲ ካብ ነዊሕ ክንሰርሓሉ ዝጸናሕና ዕላማ ኬተግብር ዝሃቀነ መጸዋዕታ ስለ ዝኾነ፥ ሓንጎፋይ ኢልና ተቐቢልናዮ
                                   ኣለና። ንምዕዋቱ ድማ ዝካኣለና ክንጽዕር ምዃና ከነረጋግጽ ንፈቱ።ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ሃገርና፥ “ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ” ዜውጽእዎ፥ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ዘተኮረ ህጹጽ መጸዋዕታ ኩላትና ርኢናዮ ኣለና። ንኹላትና ኤርትራውያን ወኪሉ ብዓለምለኻዊ ደረጃ ዝነጥፍ ኣካል ንኽፍጠር እጃምና ከነበርክት ከምዝኾንና ደጋጊምና ገሊጽና ኔርና ኢና። እዚ ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ ኣውጺኦምዎ ዘለዉ ህጹጽ መጸዋዕታ ድማ፥ ነቲ ካብ ነዊሕ ክንሰርሓሉ ዝጸናሕና ዕላማ ኬተግብር ዝሃቀነ መጸዋዕታ ስለ ዝኾነ፥ ሓንጎፋይ ኢልና ተቐቢልናዮ ኣለና። ንምዕዋቱ ድማ ዝካኣለና ክንጽዕር ምዃና ከነረጋግጽ ንፈቱ።

ከም እትፈልጡዎ ዕላማን ድልየትን ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፥ ሕዝቢ ኣብ ከከባቢኡ ዝውክሎ መሪጹ ኮሚቴታት ከቕውም እሞ፡ እተን ብሕዝቢ ዝተመርጻ ኮሚቴታት ተጠርኒፈን ብዞባን ብደረጃ ዓለምለኸ ንሕዝቢ ዝውክል፡ ሕዝቢ ዝውንኖ ኣካል ክቑማ ዝብል እዩ። ብሸነኽና ንኹላትና ኤርትራውያን ወኪሉ ብዓለምለኻዊ ደረጃ ዝነጥፍ ኣካል ንኽፍጠር እጃምና ክንገብር ከምዝኾንና ኣቀዲምና ገሊጽና ኔርና ኢና። ኮሚቴና፥ ምስ “ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ” ኣብ ዘካየደቶ ርክባት ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ ነዚ ዕላማዚ ከሳልጥ ዝቖመ ሓይሊ ዕማም ከምዝኾነ ተረዲኣና። ነዚ መጸዋዕታዚ ክነዕውት ሓቢርና ክንጽዕር ተሰማሚዕና። ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኤእጃሙ ኬበርክተሉ ድማ ጻዊዒትናን ለበዋናን ንገልጽ።
ይቕጽል
ዕድመ ናብ ሕዝባዊ ኣኼባ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ኣብ ከተማ ሎንዶን

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን ኣሓትናን ኣሕዋትናን፥ ንዕለት 16 መስከረም 2017 ኣብ ከተማ ሎንዶን ሕዝባዊ ኣኼባ ክነካይድ ስለዝኾንና፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። 

ዕላማ ናይዚ ኣኼባዚ ኮሚቴ ሓድነት ዘሰላሰሎም ዕዮታት ንምግምጋምን፥ ንዝመጽእ ዘሎ ኣዋርሕ ክንፍጽሞም መዲብናዮም ዘለና መደባት ንሕዝቢ ንምቕራብን ኢዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሕብረተሰብና ዘጋጥሙ ዘለዉ ሓደሓደ ማሕበራዊ ግድላት ንምቅላል ክሕግዙ ዝኽእሉ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ክንለዋወጥ ኢና።    
ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ዓባይ ብሪጣንያ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት እናዖደት ኣብ ዝገበረቶ ኣኼባታት፡ ብርክት ዝበሉ ትዕዝብትታ ቀሲማ፡ ዝተፈላለዩ ርእይቶታት እውን ተቐቢላ ኢያ። ካብዚ ተላዕሊልና እምብኣር፥ ኣብ ልዕሊቲ ሥሩዕ ናይ ሓድነት ዕማምና ተወሳኺ ማሕበራዊ ግድላትና እንፈትሓሉ ኩነታት ክንድህስስ ከምዘለና ተርድእና ኣለና። በዚ መሠረት፥ ኣብዚ ኣኼባዚ ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት መሠረታዊ ዝኾነ መረዳእታ ክነቕርብ ኢና።
 • ሥነ-ኣእምራዊ ጸቅጢ/ ጭንቀት/ ቅዛነት (mental health, stress/anxiety/depression)፣
 • ወልፊ ኣልኮላዊ መስተን ዕጸፋርስን (ሓሽሽ)  (drugs & alcohol)፣
 • መሰልን ድኅንነትን ሕጻናትን መንእሰያትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ብመንጽር ሕጊ ዓባይ ብሪጣንያ፣
 • ውሑስ ኣጠቃቕማ መርበብ ሓበሬታ (Internet Security)
 • ገሊእቶም ማሕበራውያን ግድላት፥ ንሕብረተሰብና ኣጋዪሽ ስልዝኾኑ፥ ከቢድ ማህሰይቲ ይፈጥሩ ከምዘለዉ ዝፍለጥ እዩ።
 
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን፥ ንሕብረተሰብና የግድስዩ እትብልዎ ኣርእስትታት ሒዝኩም እንተመጺእኩም ኣብ ቀጻሊ እኼባታት ክኢላታትን ሙኩራትን ሰባት ዓዲምና፥ ምስቲ ናይ ኮሚቴ ሓድነት ቀዳማይ ዕማም ኣወሃሂድና፡ ክነቕርቦ ምዃንና ብኣኽብሮት ንሕብር።
  
ብደሓን ምጽኡ!
መኽበርትኹም፥ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ 
ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ዓባይ ብሪጣንያ መበል 26 ዓመት ብዓል ነጻነት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ብልዝብን ምዝንጋዕን ዘኪርዎ ውዒሉ።
ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፥ ብሕዝቢ ዝተመርጸ  ብደረጃ ሃገር ብሪጣንያ ዝነጥፍ ዓብዪ ኣካል ኣቚሙ።

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ሃገርና፡ ከምቲ ኣቐዲምና ብመራኸቢ ብዙኃን ገሊጽናዮ ዝነበርና፥ ብቀዳም ዕለት 25 መጋቢት 2017 ኣብ ከተማ ሎንዶን ተኣኪብና፥ 14 ዝኣባላታ፡ ብደረጃ ሃገር ብርጣንያ እትነጥፍ ኮሚቴ ሓድነት ኣቚምና ኣለና። ነዛ ዓባይ ኮሚቴ`ዚኣ ኬቑሙ፡ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሃገረ ብሪጣንያ ዝተወከሉ ኣባላት ናይተን ንኡሳን ኮሚቴታት ተረኺቦም ኔርም።

ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝተመሥረተትሉ ኣኼባ፥ ብዘይካ እቶም ኣባላት ኮሚቴታት፥ ዓበይቲ ዓድን፡ ውልቀ-ዜጋታትን፡ ኣባላት ዝተፈላለዩ ውድባትን እውን ተረኺቦም ኔሮም። ኣኼበኛታት፡ ነዛ ሓዳስ ኮሚቴ፡ ሃናጺ ምኽርታትን ርእይቶታትን ለጊሶም ብሓጎስን ብውዕዉዕ መንፈስን፥ ንሓድነትን ንድሕነት ንክብረትን ኤርትራውያን ክትሠርሕ መሪቖም ልኢኾምዋ ኣለዉ። ክቡር ዲያቆን ዮሓንስ ገብረሕይወት እውን ካብ ከተማ ማንቸስተር ተጓዒዞም ተሳቲፎም፡ ምኽሮምን ቡራኬኦምን ለጊሶም ኢዮም። ካብ ውልቀ-ሰባትን ካብ ጉጅለታትን ዝመጽኣና ናይ ዮሃና መልእትታት እውን ነይሩ ኢዩ። ንኩልኻትኩም ዝለዓለ ምስጋና ነቕርብ።

ይቕጽል